Міжнародна літня школа «ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ ЄС: РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

5-9 липня 2021 року на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбулася Міжнародна літня школа «ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ ЄС: РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» (для здобувачів вищої освіти, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників та викладачів, представників громадянського суспільства).

Літня школа проводилася в рамках імплементації Проєкту ЄС Еразмус+ «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT у співпраці з Кафедрою Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR, Кафедрою Жана Монне Jean Monnet  Chair «EU Climate Leadership»  620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR  та за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні. У межах Проєкту розгортається широкомасштабна дослідницька, просвітницька та науково-комунікаційна робота із поширення європейських цінностей в системі вищої освіти та в громадянському суспільстві: конференції, семінари,  навчальні класи та студії, майстер-класи, круглі столи, літні школи, тренінги та воркшопи від європейських експертів Української Асоціації дослідників європейських цінностей в освіті, Університету Генуї (Італія) та Університету Жиліна (Словаччина), дослідників  євроінтеграційних процесів у культурно-освітньому просторі  з українських університетів – Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Національного університету біоресурсів та природокористування, Сумського національного аграрного університету, Інституту вищої освіти НАПН України та інших освітніх та соціокультурних інституцій.

  • принципи та цінності ЄС в освіті та розвитку суспільства: загальні цінності та взаємні стратегії розвитку;
  • цінності інклюзії та різноманіття в методологіях, стратегіях і практиках  освіти ЄС і України;
  • теорії і практики міжкультурної, крос-культурної взаємодії, діалогу та комунікацій,
  • заснованих на ціннісних константах;
  • аксіологічний та компетентнісний підходи у вищій освіті: теорії та практики розвитку
  • людського    потенціалу;
  • антропологічні, екокультурні  практики сталого  розвитку інтеркультурного громадянства;
  • інтеграція до європейського науково-освітнього простору: побудова інклюзивного, інноваційного, соціально згуртованого суспільства;
  • філософія єднання людства у пошуках конструктивних праксеологічних стратегій і тактик. 
У підготовці і проведенні Літньої школи було задіяно широке коло учасників (більш 330 слухачів), які працювали в змішаному форматі (онлайн/офлайн) і мали можливості  прийняти участь в усіх  програмних заходах. Одночасно в офлайн форматі, в МДПУ, були присутні 60 учасників, більше 120 в середньому були одночасно присутні в кожен день літньої школи. 
Перший  день роботи  був присвячений дослідженням та імплементації фундаментальних принципів та цінностей ЄС в освіті і в розвитку суспільства та проблемам реалізації взаємних стратегій розвитку. У пленарному засіданні активну участь брали професор А. Солоненко – ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Петро Крайнік – менеджер напряму Жана Моне Програми Еразмус + Національного Еразмус+ Офіса в України, професор М. Нестерова –  професор кафедри Жана Монне SCAES, академічний координатор проекту Жана Монне EVDISD,   І. Славова – директор КУ «Агенція розвитку Мелітополя»,  професор Р. Очоа-Дадерська – президент «Фундації «Інститут досліджень та інновацій в освіті» (Польща), професор Л. Москальова – проректор з наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, проф. О. Троїцька –   регіональний координатор проекту Жана Монне EVDISD, професор Н. Кочубей  ( Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова), професор С. Курбатов –  радник президії Національної Академії педагогічних наук України, професор Т. Троїцька – професор (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького ) та багато інших науковців і практиків.  

Високий рівень активності учасників продемонстрували   Майстер-класи «Формування ціннісних уявлень студентів на основі когнітивного та герменевтичного підходів» (ведучий С. Гуров –  доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького) та «Діалог як ціннісне-смисловий конструкт зростання від «Я» до «Ми» (О. Троїцька –   професор,  регіональний координатор проекту Жана Монне EVDISD; В. Чорна –  доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького).

      Найкращі практики взаємних комунікативно-ціннісних стратегій розвитку громад та їх взаємодії в культурно-освітньому просторі були відрефлексовані у презентації спільних проектів громади і університету « Ми проти епохи глобального мовчання»    (О. Арабаджи, доцент, проректор із заочної форми навчання  МДПУ імені Богдана Хмельницького; Л. Москальова,  професор, проректор із наукової роботи МДПУ імені Богдана Хмельницького; І. Славова, директор КУ «Агенція розвитку Мелітополя»;

М. Бріцин, Пастор церкви євангельських християн «Благодать»;   професор Т. Троїцька, професор Н. Глєбова,  доцент Л. Топалова ( МДПУ імені Богдана Хмельницького).

            Наукова комунікація з проблеми «ЕФЕКТИВНІ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ» розпочалася Лекторієм «Практики різноманіття та інклюзії в освітній системі Індії» (А. Кумар, менеджер, директор AKG Global support service PVTLTD (Індія),   Майстер-студією «Комунікативно-діалогічні принципи та стратегії людського єднання як практична філософія виживання» (О.Троїцька, професор, регіональний координатор проекту Жана Монне EVDISD; професор

Т. Троїцька, доцент Н. Фалько, професор Ю. Шевченко ( МДПУ  імені Богдана Хмельницького. Ціннісно-орієнтовані теорії і практики діалогу актуалізувала Презентація інноваційної світоглядної парадигми розвитку людини «нового типу» у складі Природи, Соціуму, Космосу «Людина змінює світ» (В. Крутов, професор, віце-президент з розвитку Глобального Союзу вчених за Мир (США).

 Тренінг «Дослідження міжкультурного діалогу: кращі практики ЄС» у програмі не тільки цього дня, а й в системі «активностей» Літньої школи розгорнув складні алгоритми та етапи міжкультурного діалогу на основі аналізу європейського досвіду (М. Нестерова, професор кафедри Жана Монне SCAES, академічний координатор проекту Жана Монне EVDISD;
О. Яценко, доцент кафедри  менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова).

Семінар-практикум «Ми навчаємось ціннісно-діалогічним комунікативним стратегіям» (професор Т. Троїцька; професор  О. Троїцька, регіональний координатор проекту Жана Монне EVDISD; професор Ю. Шевченко (МДПУ імені Богдана Хмельницького) продовжив засвоєння «діалогічного шляху» у системі різних ціннісно-комунікативних стратегій єднання суспільства.

Третій день роботи був присвячений соціально-освітнім аспектам проблеми « ІНКЛЮЗІЯ ТА ЦІННОСТІ РІЗНОМАНІТТЯ В ОСВІТІ (УКРАЇНА ТА ЄС): віртуальний курс «Цінності інклюзії і різноманіття в освіті ЄС» (Д. Спулбер, професор Університету Генуї (Італія); воркшоп «Вища школа в ракурсі інтеграції до європейського науково-освітнього простору: побудова інклюзивного, інноваційного, соціально згуртованого суспільства» (професор Д. Супрун, НПУ  імені М.П. Драгоманова);семінар-практикум «Я та Інші: психологічна готовність до «інклюзивної» взаємодії». Готовність суспільства до реалізації ідей інклюзії: результати неформального опитування» (доцент Г. Афузова, НПУ імені М.П. Драгоманова); майстер-клас «Подорож у світ обмежень: переваги чи недоліки?» (Н. Жиляк,  викладач кафедри соціальної роботи та психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу); тренінг «Проблеми формування інформаційної культури студентів як чинника соціальної інклюзії» (доцент С. Цимбал, НПУ імені М.П. Драгоманова; воркшоп «Практичні засади застосування формату легкого читання» ( Р. Кравченко, голова правління БТ «Джерела», радниця Коаліції захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень).

Справжній діалог як інформативно-екзистенціальна взаємодія суб’єктів різних ціннісних уподобань, що має на меті розуміння розбіжностей у думках та пошук конструктів поєднання, презентував четвертий день за темою «ЕФЕКТИВНІ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ, КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ, ДІАЛОГУ ТА КОМУНІКАЦІЙ, ЗАСТОСОВАНИХ НА ЦІННІСНИХ КОНСТАНТАХ»: тренінг «Кризові комунікації для освітніх закладів» (доцент А. Чужиков, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана); вебінар «Ціннісно та компетентністно зорієнтовані  практики ЄС для розвитку людського потенціалу в вищій освіті» (професор М. Бласкова Університет Жиліна, Словаччина); семінар «Гендерна рівність: європейські політики і практики» (доцент Т. Матусевич,  начальник відділу міжнародних зв’язків НПУ імені М.П. Драгоманова; доцент М. Коновалова, НПУ імені М.П. Драгоманова; презентація «Діяльність освітньо-наукового Центру соціокультурного розвитку дитини» (доцент Т. Житнік, МДПУ імені Богдана Хмельницького); презентація «Інноваційні технології психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами». Імплементація європейського досвіду в рамках діяльності Лабораторії психології здоров’я Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Г. Варіна, старший викладач кафедри психології МДПУ імені Богдана Хмельницького).

П’ятий день завершував пошук методології, теорій, стратегій гармонізації соціального простору, який інтегрує соціальні інституції, зокрема науку, освіту, культуру, які забезпечують інклюзію усіх громадян у спільну діяльність та згуртування навколо вирішення або мінімізації життєвих проблем. Науково-просвітницька комунікація тематизувалася навколо вивчення досвіду  НАЙКРАЩИХ ПРАКТИК ЄС В СФЕРІ РОЗВИТКУ ГРОМАД: семінар «Співпраця університету та громади: досвід ЄС для України» (О. Мельник,  доцент, керівник сектору міжнародних проектів, Сумський національний аграрний університет, Професор Кафедри Жана Монне Jean Monnet  Chair «EU Climate Leadership»); воркшоп «Європейський досвід освітніх проєктів для розвитку громад» ( Л. Атнажева, аспірант, кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності НПУ імені М.П. Драгоманова); фасилітаційна сесія  «Пошук спільних цінностей та смислів для  сталого розвитку спільнот» (М. Нестерова,  професор, НПУ імені М.П. Драгоманова, професор кафедри Жана Монне SCAES, академічний координатор проекту Жана Монне EVDISD; А. Заможський, викладач, НПУ імені М.П. Драгоманова); презентація «Практики розвитку громади на прикладі Ірпінської ОТГ» (доцент І. Сагайдак, Університет державної фіскальної служби України (м. Ірпінь); семінар «Реформа децентралізації влади в Україні: наслідки для освіти» (професор М. Дєліні, Національний університет біоресурсів і природокористування України); воркшоп-екскурсія «Діалог крізь століття про цінності доброго, вічного …». Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» (доцент С. Гуров, доцент О. Топалова, МДПУ імені Богдана Хмельницького).

     Кожен день роботи завершувався у комунікативному форматі «вільний мікрофон», що передбачав підведення підсумків, запитання учасників, обговорення актуальних проблем, встановлення рейтингу зростання елементів компетентності у процесі роботи (бліц-опитування «до і після»), оцінку заходів, нетворкінг та інші форми спілкування і «дружньої розмови». В останній день відбулося завершення роботи Літньої школи, проголошені слова подяки учасникам та спікерам від ректора МДПУ імені Богдана Хмельницького А. Солоненка та координатора проекту М. Нестерової,  вручено сертифікати учасникам Літньої школи. Головними і надихаючими позиціями усіх зустрічей поставали ідеї та способи залучення та долучення людини: а/  до єдності; б/ до перетворення різноманіття з фактору слабкості у ресурс розвитку людини і суспільства; в/ до рівності у вихованні й реалізації людського потенціалу; г/ до гармонійного вирішення життєвих проблем соціуму і природи; д/ до   головного принципу життя – усе задля себе та для блага інших.

В ході літньої школи учасники отримали теоретичні та практичні знання зі сфери освіти на основі цінностей та сталого розвитку суспільства. Учасники мали можливість прояснити власні цінності, позиції, цілі та ефективні стратегії міжкультурного спілкування. В ході літньої школи, зокрема, в рамках воркшопу, проведеного проф. М. Нестеровою, учасниками як в офлайн, так і в онлайн форматі,  було візуалізовано стратегічні сценарії розвитку вищої освіти в Україні, розглянуті можливі ризики та перешкоди, можливості для пошуку спільних сенсів університетів та громад. Також за ініціативи проф. М. Бласкової (Університет Жиліна, Словаччина), внутрішнього експерта ЄС в проєкті, було представлено порівняльний аналіз первинного дослідження європейських цінностей в європейських та українських університетах. Всі учасники відмітили актуальність та важливість отриманих результатів. Отже, було вирішено ініціювати співробітництво з Національною академією педагогічних наук України щодо подальшої реалізації проєкту дослідження європейських цінностей для сталого розвитку освіти та суспільства нашої країни.                    

Світлини заходу